Tinklapio naudojimo sąlygos

Bendrosios nuostatos

Lankydamiesi šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis naudojimosi sąlygomis, jas supratote ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis šiuo tinklalapiu, nes neturite tam teisės.

Šiame tinklalapyje mes teikiame specializuotą informaciją ir paslaugas, kurių pagalba įmonės galėtų rasti ir įsigyti labiausiai jų poreikius atitinkančią Lietuvos programinę įrangą. Informacija pateikiama programinės įrangos katalogo, rinkos naujienų, straipsnių bei tyrimų pavidalu.

Atsakomybės ribojimas

Mes nesame atsakingi dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šiame tinklalapyje esančios ar per jį prieinamos informacijos naudojimu, nepriklausomai nuo tos informacijos šaltinio. Šiame tinklalapyje pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą konsultaciją.

Dauguma šiame tinklalapyje esančios informacijos yra gaunama iš Lietuvos programinės įrangos kūrėjų / diegėjų / atstovų, todėl tokia informacija yra pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA” ir „TIEK, KIEK JOS YRA”, nedarant jokių jos turinio pakeitimų. TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ LEISTINA APIMTIMI MES NETEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, PAREIŠKIMŲ AR ĮSIPAREIGOJIMŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, DĖL BET KOKIOS ŠIAME TINKLALAPYJE PATEIKTOS INFORMACIJOS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TOKIOS INFORMACIJOS SAVALAIKIŠKUMU, AKTUALUMU, TIKSLUMU, PILNUMU AR TOKIOS INFORMACIJOS TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI) IR NESAME ATSAKINGI UŽ ŠIOS INFORMACIJOS PANAUDOJIMĄ. TAIP PAT MES NEATSAKOME UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, TURĖTAS IŠLAIDAS AR NEGAUTAS PAJAMAS, SUSIJUSIAS SU ŠIAME TINKLAPYJE ESANČIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMU. Jūs sutinkate, kad šiame tinklalapyje esančią ar per jį atsisiųstą informacija Jūs naudojate savo paties nuožiūra ir rizika.

Mes taip pat neatsakysime už Jums suteikto slaptažodžio naudotis tinklalapiu ar jame esančia informacija naudojimą.

Autorių teisės

Šiame tinklalapyje gali būti mums ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar autoriaus teisėmis apsaugotos informacijos. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, preziumuojama, kad visos autoriaus teisės į šį tinklalapį ir jame esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant į visus jame esančius dokumentus, riktus, tekstus, atvaizdus, grafiką ir kodus, išskyrus informaciją, kuri nėra autorių teisių objektu, priklauso mums.

TINKLAPIO tyrimų skilties dalyje pateikiama informacija traktuojama kaip pranešimai spaudai. Ji gali būti pateikiama publikuojama tinklapiuose ar kituose informacijos sklaidos priemonėse nurodant nuorodą į šios informacijos šaltinį, t.y. į svetainę www.softconsulting.lt.

Kitus šiame tinklapyje Jums prieinamus duomenis kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško mūsų sutikimo draudžiama.

Jokie šiame tinklalapyje esantys prekių ženklai negali būti naudojami ar atgaminami be išankstinio rašytinio mūsų ar asmens, kuriam priklauso tokie ženklai, sutikimo.

Išskyrus kiek aiškiai aukščiau nurodyta kitaip, dalies ar visos šiame tinklalapyje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimą remiantis šiuo tinklalapiu ar jame esančiais duomenimis, įtraukimas į kitus tinklalapius, elektroninės paieškos sistemas ar publikavimą, be mūsų išankstinio raštiško sutikimo, yra draudžiamas.

Tinklapyje yra sukurta galimybė Vartotojams įvesti, valdyti ir publikuoti informaciją programinės įrangos katalogo dalyje. Už šios informacijos turinio teisingumą ir/ar aktualumą Tiekėjas neatsako, taip pat neprisiima jokių įsipareigojimų dėl patirtos žalos ar negauto pelno remiantis ar kitaip naudojantis šia informacija. Tiekėjas tik suteikia technines priemones informacijos patalpinimui, valdymui ir publikavimui. Tiekėjas pasilieka teisę, bet ne prisiima pareigą, ištrinti programinės įrangos katalogo dalies duomenų bazės įrašą, jei paaiškėjo, kad jis yra klaidinantis.

Teisė naudoti vartotojų pateiktą informaciją

Jei Jūs mums pateikiate bet kokią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant asmeninio pobūdžio informaciją, know-how, komentarus, idėjas, klausimus, santraukas ar panašiai), tiek, kiek tai neprieštarauja šio tinklalapio Privatumo nuostatoms, Jūs (i) sutinkate, kad tokia informacija nebūtų laikoma konfidencialia, (ii) suteikiate mums pasaulinę, neterminuotą, nemokamą, neišimtinę licenciją naudoti, atskleisti, kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, viešai rodyti ir išversti visus ir bet kokius tokius duomenis bet kokiu tikslu ir be jokių apribojimų. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra ir nepranešę Jums pašalinti ar ištrinti bet kokią Jūsų mums pateiktą informaciją.

Trečiųjų asmenų tinklalapiai ir jų turinys

Kai kurios šiame tinklalapyje pateiktos informacijos dalys gali priklausyti trečiajam asmeniui, taip pat jame gali būti hiperteksto saitas ar kitokia nuoroda į trečiųjų asmenų tinklalapius. Mes nekontroliuojame tretiesiems asmenims priklausančių tinklalapių ir juose esančios, per juos prieinamos ar pasiekiamos informacijos, todėl mes, neremiame, nerekomenduojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už tokius trečiųjų asmenų tinklalapius ar jų turinį, ar tokių tinklalapių prieinamumą. Ypatingai mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių kaltinimų, kad tretiesiems asmenims priklausantys duomenys ar informacija (pateikti šiame ar bet kokiame kitame tinklalapyje) pažeidžia bet kokio asmens intelektinės nuosavybės teises, ar atsakomybės, kylančios iš bet kokios informacijos ar nuomonės, kuri yra tokio trečiojo asmens tinklalapyje, duomenyse ar informacijoje.

Šio tinklalapio veikimas ir pakeitimai

Mes negarantuojame, kad tinklalapis veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai/defektai bus nedelsiant pašalinti, o taip pat, kad tinklalapyje nėra ir (ar) nebus virusų.

Taip pat mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo keisti bet kurią šio tinklalapio dalį ar jo naudojimosi sąlygas, taip pat apriboti ar nutraukti naudojimąsi šiuo tinklalapiu ir jame esančia informacija. Bet kokie šių naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalioja Jums apsilankius šiame tinklalapyje. Neatsižvelgiant į pirmiau nurodytą, mes nesame įpareigoti nuolat atnaujinti šio tinklalapio.

Kaip su mumis susisiekti

Norėdami su mumis susisiekti, siųskite mums elektroninius laiškus adresu info@softconsulting.lt

Šiose privatumo nuostatose „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” yra nuorodos į UAB „Informacinės konsultacijos“ ir įgaliotus asmenis.

Į viršų