Sėkmės istorija: GIS taikymas saugomų teritorijų valstybės kadastro informacinėje sistemoje

Autorius: Jūratė Kriaučiūnienė

Geoinformacinių sistemų pagrindu suprojektuoto ir sukurto saugomų teritorijų valstybės kadastro paskirtis yra rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti duomenis apie kadastro objektus – saugomas teritorijas.

Darbui su saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis yra sukurtos dvi taikomosios programinės įrangos – STK Registratorius bei STK Internet GIS.

Saugomų teritorijų valstybės kadastro (toliau – STK) informacinė sistema buvo pradėta kurti 2003 m., remiantis investicijų projektu “Saugomų teritorijų kadastro sistemos projektavimas ir įgyvendinimas”. Projektą planuojama užbaigti 2009 m. pabaigoje.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra vadovaujanti STK tvarkymo įstaiga.

STK Registratorius

“STK Registratorius” programinė įranga susideda iš dviejų modulių: “STK Vartotojas” ir “STK Admin”.

“STK Vartotojas” įrankių rinkinys veikia ArcMap aplinkoje, jis skirtas darbui su ST Kadastro duomenimis ir leidžia atlikti jų valdymą:

 • įvedimą
 • registravimą
 • koregavimą
 • išregistravimą
 • šalinimą
 • istorijos kaupimą
 • ataskaitų kūrimą
 • nuotraukų ir dokumentų prijungimą

“STK Vartotojas” programine įranga gali naudotis vartotojai, turintys ArcGIS programinę priemonę ir galiojantį prisijungimo prie STK duomenų bazės vartotojo vardą ir slaptažodį.

Techninis STK duomenų tvarkymo sprendimas remiasi centralizuota duomenų kaupimo sistema, veikiančia kliento – serverio režimu.

VSTT yra atsakinga už centrinę duomenų bazę, sudarytą iš erdvinių ir atributinių duomenų bazės, saugomos centriniame geoduomenų serveryje. ArcSDE  funkcionalumas leidžia kadastro duomenų pasiekiamumą bei redagavimą keliems tvarkytojams vienu metu. STK duomenys pasiekiami iš bet kurios įstaigos tinkle esančios darbo vietos, turinčios programinės įrangos „STK Registratorius“ bei ArcGIS licencijas, ir turint suteiktą prisijungimo prie saugomų teritorijų duomenų bazės vartotojo vardą ir slaptažodį.

Priklausomai nuo suteiktų vartotojui teisių bei turimos ArcGIS licencijos tipo galimas skirtingas manipuliavimo duomenimis funkcionalumas.

Kadastro duomenys yra tvarkomi standartinėmis ArcGIS priemonėmis. Specialiai sukurtos taikomosios programos palengvina kadastro objektų registracijos (identifikatoriaus suteikimo) procesą, leidžia kaupti redagavimų istoriją (kiekvieno redagavimo metu į tam skirtą lauką yra įrašomas vartotojo vardas, kuris atliko pakeitimus bei pakeitimų data), leidžia tvarkyti ir bazėje saugoti nuotraukas (aktualias ir archyvines), generuoti ataskaitas.

“STK Admin” įrankių rinkinys skirtas saugomų teritorijų kadastro duomenų bazės administravimui.

Šis įrankių rinkinys veikia ArcGIS (ArcCatalog) aplinkoje.

“STK Admin” funkcionalumas:

 • Autorizuotų vartotojų valdymas
 • ArcGIS klasifikatorių (domain) sinchronizavimas
 • ArcGIS subtipų sinchronizavimas
 • ArcGIS klasifikatorių rūšiavimas
 • Duomenų teikėjų sinchronizavimas

“STK Admin” programine įranga turi teisę naudotis tik STK administratorius, turintis administratoriaus vartotojo vardą ir slaptažodį.

Kiekvienam STK vartotojui yra sukuriamas duomenų bazės vartotojas, naudojant duomenų bazių administravimo priemones, ir jam suteikiamos atitinkamos teisės.

Teises STK administratorius gali valdyti naudodamasis standartinėmis ArcGIS priemonėmis, t.y. gali leisti duomenis peržiūrėti, įvesti, keisti, šalinti arba gali šias teises atšaukti.

STK Internet GIS (nuoroda internete: http://stk.vstt.lt) dėka galima:

 • peržiūrėti tematinius žemėlapius
 • peržiūrėti objektų atributinę informaciją
 • peržiūrėti ST statistiką
 • apriboto naudojimo zonoje parsisiųsti ST duomenis

“STK Internet GIS” programinė įranga skirta saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų pateikimui internete. Informacija yra laisvai prieinama.

STK Internet GIS – Kadastro žemėlapiai

Paieškos žemėlapiuose būdai:

 1. Naudojant žemėlapio navigacijos įrankius
 2. Atliekant užklausas pagal:
 • ST pavadinimą
 • ST sąrašą
 • Savivaldybę
 • Miesto, gyvenvietės pavadinimą

STK Internet GIS – Statistinė informacija (1 pav.)

1. Saugomų teritorijų pasiskirstymas:

 • pagal tipus
 • pagal rūšis pasirinktame tipe
 • pagal porūšį pasirinktoje rūšyje
 • pagal objektų rūšį pasirinktame porūšyje

2. Saugomos teritorijos savivaldybėje:

 • pagal savivaldybes

(1 pav.)

Statistinėje saugomų teritorijų valstybės kadastro interneto svetainės dalyje galima rasti dviejų tipų ataskaitas.

STK Internet GIS – Apriboto naudojimo zona

 1. Skirta ST duomenų parsisiuntimui ESRI shapeformatu
 2. Norint tapti sistemos vartotojais, reikia pasirašyti STK duomenų teikimo sutartį su VSTT
 3. Pasirašius sutartį, duomenų gavėjai užpildo vartotojų duomenų registracijos formą.

STK Internet GIS – Admin

Galimybė valdyti informaciją apie:

 • pateiktas paraiškas registracijai
 • registruotus vartotojus
 • sistemos įvykius

ST direkcijos

 • Kiekviena ST direkcija gali naudotis STK duomenimis be ArcGIS licencijų darbo vietoje
 • 5 ArcView konkurentinės licencijos

Saugomų teritorijų direkcijos turi galimybę iš savo darbo vietų per terminalinę sistemą naudotis GIS programine įranga. Dirbant su minėta programine yra naudojami serverio resursai, todėl direkcijoms nėra privaloma turėti auktų parametrų kompiuterių. Programinės įrangos 5 konkurentinės licencijos yra patalpintos centriniame serveryje. (2 pav.)

(2 pav.)

Darbas su ST kadastru

Pagrindinės ST kadastro tvarkymo įstaigos funkcijos:

 • Kadastro objektų registravimas
 • Saugomų teritorijų skaitmeninių ribų tikslinimas bei klaidų taisymas
 • Kadastro duomenų teikimas
 • Saugomų teritorijų teminių žemėlapių sudarymas, spausdinimas, kaupimas ir teikimas
 • Statistinės informacijos apie saugomas teritorijas kaupimas ir teikimas

Skaitmeninių ribų tikslinimas vykdomas naudojantis standartinėmis ArcGIS priemonėmis.

Pagrindinis darbas su STK duomenimis yra saugomų teritorijų ribų koregavimas, taisymas. Dauguma saugomų teritorijų skaitmeninių ribų yra įskaitmenintos nuo nuskenuotų ir prie LKS koordinačių sistemos pririštų saugomų teritorijų ribų planų, kurie buvo parengti ant tuo metu galiojančių kartografinių pagrindų. Šiuo metu STK duomenų tvarkymui yra naudojami naujausi ortofotografiniai žemėlapiai, georeferencinio Lietuvos pagrindo duomenų bazė bei kitų susijusių registrų duomenys. Todėl, užsidėjus turimas saugomų teritorijų skaitmenines ribas ant naujausio kartografinio pagrindo, yra gana didelis ribų netikslumas, dėl to pagrindinis darbas yra sutvarkyti saugomų teritorijų skaitmenines ribas, jas prižiūrėti bei ištaisyti skaitmeninimo metu atsiradusias klaidas.

Koreguojant saugomų teritorijų skaitmenines ribas, visada jos yra tikrinamos su galiojančiu popieriniu saugomos teritorijos ribų planu (3 pav.).

(3 pav.) Nuotraukoje matosi nuskenuoti ribų planai bei ant naujausio ortofotografinio žemėlapio uždėtos saugomų teritorijų ribos.

Taip pat didelę darbo su STK duomenimis dalį užima atributinės informacijos užpildymas.

Kadastro duomenų teikimo būdai:

 • Pagal prašymus, naudojant standartinį ArcGIS Desktop funkcionalumą (atliekant pageidaujamų duomenų išranką pagal atitinkamas erdvines arba SQL užklausas bei suformuojant reikalingos teritorijos žemėlapį arba eksportuojami į pageidaujamą duomenų formatą
 • Nuotoliniu būdu, t.y. naudojant autorizuotą duomenų parsisiuntimą shape formate per saugomų teritorijų valstybės kadastro interneto svetaine http://stk.vstt.lt
 • Teikiama statistinė informacija leidiniams, institucijoms bei talpinama svetainėje

Sudėtingesnėms statistikoms, kurioms reikalingi dideli ir daug laiko užimantys skaičiavimai bei statisikoms, kurios turi būti nuolat atnaujinamos, yra sukurti modeliai, kurie automatizuoja didžiausią darbo dalį. Žinoma, automatizuoti darbo visiškai neįmanoma, kadangi įvykdžius modelius, visada rankiniu būdu reikia ištrinti dėl duomenų nekorektiškumo atsiradusias klaidas.

STK ateitis ir plėtra

– Organizaciniai klausimai:

 • Išrašo apie registruotus STK objektus patvirtinimas
 • Dokumentacija, taisyklės

– Duomenų bazės vystymas

 • Atributinių duomenų užpildymas
 • Sąsajos tarp registrų infrastruktūra
 • Atnaujinimų teikimas

– Įrankių ir programų tobulinimas

Yra parengti išrašų apie registruotus kadastro objektus pavyzdžiai, tačiau juos dar reikia papildyti trūkstama informacija bei patvirtinti, kad būtų galima išduoti išrašus suinteresuotiems asmenims ar įstaigoms apie saugomos teritorijos registravimo patvirtinimą.

Metaduomenų apie STK objektų ribas kaupimo projekto tikslas – detaliai aprašyti STK metaduomenis objekto bei jo dalies lygmenyje bei tuo būdu užtikrinti efektyvią sąveiką su susijusių valstybės registrų erdviniais duomenimis.

Projektas apima:

 • Saugomų teritorijų ribų santykio su kituose valstybės registruose arba georeferenciniame pagrinde esančiais objektais analizę
 • Metaduomenų apie saugomų teritorijų kadastro objektų ribas kaupimo metodikos parengimas
 • STK informacinės sistemos išplėtimas

Informacijos šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras

Straipsnis parengtas pagal Jūratės Kriaučiūnienės (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kadastro skyriaus vyr. specialistė) pranešimą renginyje „Lietuvos ESRI varotojų konferencija 2008“, vykusiame 2008 m. spalio 2-3 d.

Pranešimą pdf formatu su išsamiomis iliustracijomis rasite čia.

Atgal į sąrašą
Į viršų