Kuriama Mokyklų valdymo informacinė sistema

2008 12 10 Šaltinis: Sintagma
Informacijos šaltinis: UAB “Sintagma”
 
Švietimo informacinių technologijų centras (ŠITC) kartu su įmone UAB “Sintagma” šiuo metu kuria Mokyklų valdymo informacinę sistemą (MVIS), skirtą bendrųjų ugdymo planų, teminių (ilgailaikių bei trumpalaikių) planų sujungimui su elektroniniu dienynu. Įranga jau šiais mokslo metais bus išbandoma Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programoje dalyvaujančiose mokyklose.

ŠITC Duomenų bazių skyriaus specialistas Gintautas Rudzis teigia, kad naujoji programinė įranga reikalinga dėl kelių pagrindinių priežasčių. “Pirmiausia, ši įranga ugdymo specialistams padės planuoti mokymo procesą, o susidarius nenumatytoms aplinkybėms, planą bus galima koreguoti. Mokytojo parengtas mokymo planas bus sujungtas su elektroniniu dienynu, todėl mokinys galės stebėti pamokų temas, o ligos atveju – reikiamą informaciją (pvz. namų darbų užduotis) gauti tiesiai į asmeninį kompiuterį. Be to, mokymo planą galės matyti ir mokinio tėvai.”

Įdiegus dabar kuriamą MVIS, mokyklose sumažės biurokratija, nes visi su ugdymo procesu susiję dokumentai bus pildomi kompiuterių pagalba. Vilniaus Viršuliškių vidurinės mokyklos direktorė Ramutė Mečkauskienė pasakoja, kad naujoji sistema pagerins pamokų planavimą. “Kuriama programinė įranga padės planuoti tiek darbo laiką, tiek ugdymo plano įgyvendinimą. Bus sukurta bendra duomenų bazė, todėl mokyklos vadovas galės stebėti planų vykdymą. Manau, kad MVIS suteikiamą naudą trumpai galima apibūdinti šiais žodžiais: nuoseklumas, kontrolė, tęstinumas,” – sako mokyklos direktorė.

UAB “Sintagma” projektų vadovė Marytė Laurinavičienė pažymėjo, kad MVIS bus naudinga ir mokiniams: “Mokiniai naujosios sistemos pagalba galės patys susidaryti mokymosi planą. Tai ypač aktualu besimokantiems vyresnėse klasėse, kuomet reikia orientuotis į aukštųjų mokyklų keliamus reikalavimus. Mokyklos vadovai pagal mokinių pasirinktus dalykus sudarys pamokų tvarkaraštį, planuos personalo darbo laiką.”

Planuojama, kad MVIS bus sujungta su MSTP dalyvaujančiose mokyklose jau veikiančiomis elektronine tvarkaraščio sudarymo (aSc), elektroninio dienyno ir personalo valdymo (PVS) sistemomis. “Bus sukurta vieninga kompiuterinė visų mokyklų administravimo programinė įranga Ji apims ugdymo proceso planavimo, pamokų tvarkaraščio sudarymo ir personalo valdymo sistemas,” – tvirtina ŠITC Duomenų skyriaus specialistas G. Rudzis.

PVS supaprastina rutininius darbus, dokumentų rengimą padaro efektyvesniu ir kaupia bei sistemina informaciją apie darbuotojus. Didžiausi sunkumai taikant šią sistemą kyla įtikinant mokytojus ja naudotis. Tačiau išmokusieji naudotis naująja sistema, nebenori jos atsisakyti, nes nebereikia rengti įvairių protokolų, visi dokumentai pildomi kompiuteriu.

Elektroninis dienynas naudingas mokytojams, nes jie gali apie mokinio gautą įvertinimą iš karto informuoti tėvus. Tėvams – jie neišeidami iš namų gali susipažinti su vaiko pasiekimais ir veikla mokykoje. Mokiniam – jie turi galimybę mokytis namuose, stebėti savo progresą.

Elektroninė tvarkaraščių sudarymo sistema padeda efektyviau išnaudoti mokyklos patalpas, jos pagalba galima reguliuoti mokinių mokymosi krūvį, taip pat ji padeda racionaliau planuoti personalo darbą.

Mokyklų valdymo informacinė sistema kuriama ir diegiama Švietimo ir mokslo ministerijai kartu su partneriais įgyvendinant Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programą.

Daugiau informacijos:

Regina Klepačienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo organizavimo skyriaus vedėja, tel. (8 5) 2191116

Apie Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programą

Pagrindinis Mokyklos struktūros tobulinimo programos tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingai mokyklų veiklai. Programą įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija kartu su partneriais – Informacinių technologijų centru, Pedagogų profesinės raidos centru, Švietimo plėtotės centru, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru ir kt. Mokyklos struktūros tobulinimo 2006–2009 m. programoje dalyvauti remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kriterijais, konkurso būdu atrinktos 26 Vilniaus, Šiaulių miestų, Kauno rajono savivaldybių mokyklos.

Programoje dalyvaujančios mokyklos tobulina mokyklos vidaus struktūrą. Taip pat rengiami nauji teisės aktai ir jau esančių teisės aktų pakeitimai ir papildymai, kurie sudarys prielaidas mokyklų steigėjams ir mokykloms diegti naujus mokyklų struktūros valdymo modelius. Be to, ketinama organizuoti seminarus Programoje nedalyvavusių mokyklų vadovams ir specialistams.

Tikimasi, jog įgyvendinus Programą pagerės dalyvavusių mokyklų mokinių pažangumas, sumažės praleistų pamokų skaičius, padidės mokinių ir mokytojų saugumas. Manoma, kad mokykla taps populiaresnė ir patrauklesnė, labiau atitinkanti šiuolaikinius bendruomenės poreikius.

Atgal į sąrašą
Į viršų