SAIKAS W

Saikas

Aprašymas

“SAIKAS`W” – moderni apskaitos ir verslo valdymo sistema, sukurta vadovaujantis buhalterinės apskaitos įstatymu ir verslo apskaitos standartais. Tai integruota sistema, apimanti apskaitos procesą nuo pirminių dokumentų duomenų įvedimo iki skirtingų veiklos rūšių analizės bei buhalterinio balanso sudarymo. Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema “SAIKAS`W” yra pritaikyta tvarkyti įvairaus tipo įmonių apskaitą.Ilgametė buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos kūrimo ir diegimo patirtis lėmė tai, kad apskaitos tvarkymas programos pagalba tampa lankstus, paprastas bei atitinkantis naudotojo poreikius. Sistemai “SAIKAS`W” būdingas šiuolaikinis programos valdymas, greitas informacijos apdorojimas, efektyvi duomenų paieška, lanksti apskaitos analizė, platus ataskaitų pasirinkimas, kurias galima eksportuoti į EXCEL, dBase, HTML ir kitų formatų bylas. Sistemoje nuolat atliekamas naudotojo darbo su duomenimis auditas (kas, kada įvedė arba koregavo duomenis) ir kontroliuojamos teisės (duomenų įvedimui, dokumentų, ataskaitų spausdinimui).

Galimos transakcijos (duomenų importas, jungimas) su kitomis apskaitos ar verslo valdymo sistemomis. Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema sukurta naudojant duomenų bazių valdymo sistemą “SYBASE SQL ANYWHERE” ir programavimo bei duomenų apdorojimo paketą “POWER BUILDER”.

Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos “SAIKAS`W” moduliai ir jų savybės

Didžioji knyga

Didžiojoje knygoje fiksuojamos visos ūkinės operacijos ir netgi operacijos iš kitų modulių (pirkimų, pardavimų, atsiskaitymų, ilgalaikio turto, sandėlio). Knygoje paruošiama ir spausdinama metinė finansinė atskaitomybė (balansas, pelno/nuostolio ir piniginių srautų ataskaitos).

Debitorių/Kreditorių apskaita ir skolų valdymas

Debitorių/Kreditorių apskaitos ir skolų valdymo modulyje skolos sekamos pagal pirminius dokumentus, koreguojančius dokumentus, mokėjimo terminus, prekes. Čia fiksuojamos įplaukos ar išmokos iš piniginių sąskaitų (banko, kasos). Bet kuriai datai galima matyti Debitorių/Kreditorių skolos būklę litais ir (arba) kita valiuta. Galima dalinai arba pilnai dengti skolas pagal dokumentus, taip pat išanksto apmokėti, automatiškai pervaliutuoti valiutines skolas pagal tam tikros datos valiutos kursą. Sistema pagal gautus skirtumus dėl valiutų kursų pasikeitimo suformuoja priskaitymo dokumentus operacijų žurnale. Galimas valiutavimas pagal kiekvieną atskirą dokumentą, mokėtoją ir (arba) buhalterinę sąskaitą. Galima atspausdinti skolų suderinimo aktus litais ir (arba) kita valiuta, priminimus arba įspėjimus apie esamą skolą Debitoriams/ Kreditoriams. Spausdinami mokestiniai pavedimai, pavedimai-reikalavimai, debeto pavedimai (mokėjimo nurodymai), kasos pajamų ar išlaidų orderiai. Sukurtas mokėjimo pavedimų eksportas į bankų sistemas.

Atsargų (sandėlių) apskaita ir valdymas

Atsargų (sandėlių) apskaitos ir valdymo modulis skirtas įmonės sandėlių apskaitos procesams valdyti. Sandėlių ir materialiai atskaitingų asmenų skaičius neribojamas. Sandėlių valdymo modulyje galima atlikti pajamavimo, nurašymo, likučių įvedimo, pardavimo, vidinio perdavimo, rezervavimo, inventorizacijos operacijas. Duomenys iš sandėlio į Didžiąją knygą patenka operacijos patvirtinimo metu. Galimas atsargų klasifikavimas ir grupavimas, atsargų kortelių formavimas, duomenų pagal bet kurį požymį rūšiavimas ir ieškojimas . Atsargos gali turėti neribotą matavimo vienetų kiekį, jų savikaina perskaičiuojama pajamavimo metu, įvertinant papildomas įsigijimo (muito, transportavimo ir kt.) išlaidas. Atsargos iš sandėlio nurašomos pasirinktu FIFO, LIFO ar konkrečių prekių metodu. Operatyviai nustatomas atsargų likutis sandėlyje.

Ilgalaikio turto apskaita

Šiame modulyje tvarkoma ilgalaikio turto ir jo nusidėvėjimo apskaita, ilgalaikio turto kartoteka, turto vidinio perdavimo apskaita, formuojami inventorizacijos dokumentai. Galima atlikti pajamavimo, nusidėvėjimo, vertės keitimo operacijas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo duomenys, pagal koresponduojančias balansines sąskaitas balanse, atvaizduojami patvirtinus nusidėvėjimo skaičiavimo operaciją.

Gamyba

Gamybos modulyje sudaromos ir spausdinamos gaminio, pusgaminio technologinės kortelės, paskaičiuojama gaminio savikaina, nurašomos žaliavos pagal gaminių kiekį.

Pirkimų apskaita

Pirkimų apskaitos modulyje atliekamos visos pirkimų operacijos. Čia įvedami pirkimų dokumentų, sutarčių su tiekėjais duomenys, formuojami pirkimų užsakymai, iš pirkimo užsakymų formuojami pirkimų dokumentai ir atsargų pajamavimas į sandėlį, fiksuojama prekių pirkimo partija. Taip pat atliekamos prekių grąžinimo operacijos. Gaunama informacija apie pirkimus ir užsakymus per pasirinktą laikotarpį bei informacija apie pirkimų ir užsakymų palyginimo rezultatus. Pirkimų operacijų metu galima automatiškai skaičiuoti PVM, galima įtraukti muitus, akcizus, transporto išlaidas bei kitas su pirkimu susijusias papildomas išlaidas.

Pardavimų apskaita

Pardavimų apskaitos modulyje atliekamos visos pardavimų operacijos. Čia įvedami pardavimo dokumentų, sutarčių su pirkėjais duomenys, formuojami pardavimų užsakymai, iš pardavimų užsakymų formuojami pardavimų dokumentai ir atsargų nurašymas iš sandėlio. Lanksti pardavimo kainų, mokesčių, nuolaidų sistema, ryšys su kasos aparatais. Taip pat atliekamos prekių grąžinimo operacijos. Galima pardavimų analizė pagal regionus, miestus, filialus, skyrius, gamintojus, tiekėjus, grupes, balansines sąskaitas, materialiai atsakingus asmenis.

Dokumentų registrai

Dokumentų registro modulyje spausdinami gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys, išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys ir įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalo forma (VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.VA-19).

Taros apskaita

Taros apskaitos modulyje pardavimo metu fiksuojamas apyvartinės taros kiekis pas pirkėjus, apyvartinės taros grąžinimo operacijos, skaičiuojamos apyvartinės taros skolos pagal grąžinimo terminus, spausdinami taros skolų suderinimo aktai.

Akcizinių prekių ir banderolių apskaita

Šiame modulyje aprašomas akcizas pagal tarifines grupes bei koeficientus, kiekvieno pardavimo metu apskaičiuojamas akcizas, spausdinami akcizų žurnalai. Duomenys apie akcizinių prekių pardavimą perduodami į mokesčių inspekcijos duomenų bazę. Fiksuojamas banderolių panaudojimas (pajamavimas, perdavimas, nurašymas, grąžinimas), operacijos metu tikrinami banderolių likučiai ir banderolių panaudojimas, spausdinamos banderolių ataskaitos pagal paraiškas, serijas, intervalus ir panaudojimą.

Mokėjimų dokumentų duomenų importas/eksportas

Šiame modulyje atliekamas automatizuotas mokėjimo dokumentų formavimas ir spausdinimas, mokėjimo pavedimų eksportas į bankus, kasos dokumentų bei kasos knygos spausdinimas, banko, kasos, kitų balansinių sąskaitų duomenų įvedimas, kontrolė ir koregavimas.

Intrastatas

Šis modulis reikalingas įmonėms, užsiimančioms prekių importu ir (arba) eksportu. Atliekamas reikalingų duomenų eksportas į INTRASTATO sistemą.

Pakuočių apskaita

Pakuočių apskaitos modulyje fiksuojami prekinių vienetų (gaminių) pirminės, antrinės, tretinės pakuotės rūšys pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris. Čia pagal pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą, paruošiama ir spausdinama į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaita.

Dividendų apskaita

Šiame modulyje yra tvarkoma informacija apie akcininkus, jų turimų akcijų skaičių, kainą. Automatizuotai skaičiuojami dividendai, mokėtinas pajamų mokestis, formuojami dividendų priskaitymo įrašai pagal nurodytą datą, kiekvienam akcininkui atskirai, formuojamos ir spausdinamos dividendų priskaitymo, išmokėjimo ataskaitos.

Blankų apskaita

Šiame modulyje apskaitomi dokumentų blankai. Blankai pajamuojami, nurašomi, formuojamos ir spausdinamos ataskaitos apie blankų judėjimą, jų likutį tam tikrai nurodytai datai ir materialiai atsakingą asmenį.

Automatizuotas sąskaitų faktūrų formavimas ir spausdinimas

Šio modulio dėka galima labai greitai, patogiai ir efektyviai išrašyti bei atspausdinti pardavimo dokumentus.

Konsignacinės prekybos apskaita

Šiame modulyje tvarkoma konsignacinės prekybos apskaita nuo pirminių dokumentų duomenų įvedimo iki galutinio atsiskaitymo.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė

Gamintojas

UAB "Saikas"
Laisvės pr. 71-2, LT-07189 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 2304802
El. paštas: info@saikas.lt
www.saikas.lt
Į viršų